01

 

 گروه حقوقی دادمان

با بهره گیری از دانـش ، تخصـص و تجربـه وکلای پایه یک دادگستری ، اساتید و حقوق دانان برجسته و کارشناسـان خبـره مالیاتـی در قـالـب دپـارتمـان های تخصصـی ، ارائه دهنـده خدمـات ذیـل می باشـد :  

- انجام کلیه امـور حقوقی ، کیفری ، اداری و اجرایی در کلیه نهاد ها و سازمان های قضایی و دولتی

- انـجـام کـلیـه خدمـات حسابـداری ، مـالـی ، مالـیاتـی و امـور بیـمـه ، کـار و رفـاه اجتـمـاعـی

- مشـاوره تخـصصـی در زمینـه خریـد و فـروش ، رهـن و اجـاره زمیـن و کارخـانـه جـات در کلیـه شهـرک های صنعتـی